Supershowdown presents Yokkao

Supershowdown presents #Yokkao

13 October 2018

Supershowdown are again bringing Yokkao to the UK

The fights

Rambo v Bendon Kennedy v Coakley Craven v Purdy Smith v Forrest Brown v Jones Haslam v Hill Superlek v Haggerty Trykowski v Turbill Kinehan v Lister Hill v Mouzakitis Stabler v Sword Estlick v McGreevy
Supershowdown